Izlet v Švico in Liechenstein

datum: 17.04.2015

kategorija: Napovednik

Lk Vogrsko in LK Dobrovo prirejata 17.4.2014 tridnevni izlet v Švico in Liechenstein. Slika je iz lanskega izleta c cinqueterre.

prva malica
1. dan, 17.4.2015: NOVA GORICA - LUGAN0 - BELI-INZONA - VADUZ
Odhod ob 5:00 uri in VoZnja z vmesnimi posianki po italijanski avlocesti. rrimo Miiana do priljubljenega Svicarskega
izletniikega mesteca Lugana, ki leZi ob istoirnenske*r jezeru. Sprehod po promenadi ob jezeru in starem delu mesta. Zunanjr
ogled llubkega mestnelJa ;edra. Ker je Svica znana po iokoladi. bomo abiskaii muzej iokolade v skiopu tovarne, privo5iili si
bomo degustacija slaslne iokolade. Pot bomc nadallevali do biiZnje Bellinzone Sprehod po slarem mestnem jedru nad
kalerem dominirajo trije gradovi z obramhrnim zidovjerr ter skupaj s slarim centrom so<lijo na Unescov seznam kulturne
dediSiine. Po ogledu nas bo pot vodila v Vaduz. glavno mesto kne2evine Liechtenslein. Postanek za panoramski sprehod po
prestolnici kneievine. ki slovr kot deiela z enim najvislih BDP-jev na svetu. Namestitev v hotelu okolici Feldkirch-a, ve-erja in
prenodiide
2. dan. 18.4.2015; MAINAU - SCHAFFHAUSEN - SLAPCIVI RENA - ZURICH
Po zajtrku voinja dc Bodenskega jezera ter ob njegovi obali skozi Kcnstanz do qtoka Mainau. ki je spremen.;en v eudovit
botaniini park. Vstopnina doplaiilo. Po ogledu nas bo pot vodila v siikovitc mesiece Schaffhausen. Krajsi panoramski sprehod
po slikovitem nesiecu, ki je znano po proizvodnji ur Nadal.jevanje vo2nje do znamenitih slapov na Renu. Za dcplaiilo se bomo
lahkc sprehodili po panoramskem mostu in doiiveli njihovo velifastnost v popclnasli Pot bomc nadaljevali do Ziiricha. ki je
znan kot banino srediSce. Pc ogledu starega mesta s stolno cerkvijo Sv. Petra in mestno hi5o se bomo napotili do hotela v
okalici mesta. Nameslitev. veder;a in prenociSce v okolici Zuricha.
3. dan, 19.4.2015: LUZERN - ST. MORITZ - BERNINA FXPRESS - NOVA GORICA
Pa zajtrku se bomo odpravih proti Luzernu irr ogled giavnih znamenitcstr inesta Ze konec 12 st. je mesto pcstalo pcmembno
zaradi sirate6kega polcZaja ob lrgovski poti Gotthard. Kasnel* je prislo pod vpiiv Habsbuaanov. a je skupaj z zavezniitvom
ostaiih n'rest {Schr,vyz, Zurich, Bern...) uspelo premagali Avstrijce. Nastaia je Svrcarska kanfederacija Ogiedali si l:omo
Kapeiibrucke. lesen most. zgralen leta 1333. ki je ime dobil po bliin.ji cerkvi Sv Petra. vodni stolp. stoinicc. Vinski trg. kip
umirajoiega ieva !n Stevilna lepa renesanina in baraina prodeija hi5. Pot bono nadallevali rJo St. f,*{crilza, nrondenega
iuristiinega srediida. KrajSi sprehod in ogled mesteca Nato se bomo vkrcah na viak Zaoeljali se bcmo po slavr"ri progi Bernina
Express Trasa proge s svcjimi 196 mostovi in 55 tuneli je edrnstven dcseiek ki povezuje mesta Tirano. St Moritz. Davos in
Chur. Va2nja z vlakon po delu proge cez slikovit g*rski prelaz Bernina. ki doseie najvi5jo todko na postaji Ospizio Bernrnan na
viSini 2253 m. Doiivetja razgledi in narava. ki 1o bomc sreeevali na na6i poti, so eciirrslvenil lzstopiii v italiianskem -l"iranoju.
Sledi voZn;a proti domu. kamor prispemo v noinih urah.
CENA POTOVANJA NA OSEBO: 306,50 EUR pri 40 potnikih na velikem avtobusu
255,50 EUR pri 45 potnikih na velikem avtobusu
Placilni pogoji: nroinost plaiiia na obroke brez obresti
CENA VKLJU*UJE : avtobusni prevoz, 2x polpenzion (hotel 3" v Avstriji !n 2"+ tipa ibis v Svrci), zunanle oglede po prog!"amu,
vstop v muzej ickclade, stroike vodenja in organrzauje pctovanja. voLnlo z vlakom na navedeni relaci;i DDV
CENA NE VKI-JUCUJE: vslopnin izven navedenih in s{oriie..,r izven naiietih pod cena vkljucuje. zavarovanje tveganja odpovecli
potovan1a ali izleta v viiini ?,6625 % od vrednosli celotnega aranimaja. vendar najnranj 6 39 [URlprijavnico. dodatn*ga
zdravstvenega zavaravanla z asistenco v tulini ter vse kar ni izrecno navedeno pod :rcena vkijucule< DOFLACILA: 'ii 1 soba
BO EUR
CENE FAKULTATIVNIH VSTOPNIN: Qtok l"{ainau. skupinska cena 14.90 EURlosebo,,Renski slapovi cca 5 CHF {=cca 5
F,UR)
POTOVALNI BOKUMENTI: ve{javna csebna izkaznica
PRIJAVA: potnik odda izpolnjenc prilavnico in prejme raiune v plaiilc

 

Nazaj na seznam