STATUT

Na podlagi 8. in 9. Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95, 89/99)ter določb Zakona o humanitarnih organizacijah (Ur.l.RS št.98/03) je Humanitarno društvo Lions klub Vogrsko na skupščini dne 4.4.2005  sprejelo naslednja

 

PRAVILA HUMANITARNEGA DRUŠTVA

LIONS KLUB VOGRSKO

 

I.                    IME, SEDEŽ IN STATUS

1. člen

Ime kluba je Humanitarno društvo Lions klub Vogrsko.

Skrajšano ime kluba je Lions klub Vogrsko (LC Vogrsko) (v nadaljnjem besedilu: klub)

Sedež kluba je v:Vogrsko 46,5293 Volčja Draga

Območno  delovanje kluba je Republika Slovenija.

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

Znak kluba sta dve levji glavi, v sredini je črka L in besedi Lions International. Klub ima žig kluba, ki vsebuje zgoraj znak kluba in spodaj napis Lions klub Vogrsko.

Klub se povezuje v zvezo Lions klubov distrikt 129, Slovenija, s sedežem Škofjeloška 6, Kranj in je član mednarodne nevladne zveze društev International Assotiation of Lions Clubs (v nadaljevanju Lions international) s sedežem v Oak Brooku, Illinois, ZDA.

II.               NAMEN, OSNOVNA DEJAVNOST, OSNOVNE NALOGE IN CILJI

2. člen

Klub opravlja pretežni del humanitarne dejavnosti, ki jo izvaja na področju socialnega varstva

Nameni in cilji kluba so naslednji:

Da s prijateljskim združevanjem prostovoljcev različnih poklicev razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje, se zavzema za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe, za svobodno gospodarstvo in se dosledno zavzema za spoštovanje slovenskih zakonov in mednarodnih pravil mednarodne nevladne zveze društev  Lions international. Utrjuje etična pravila, ki izhajajo iz medsebojnega spoštovanja, utrjuje neodvisnost in samostojnost v poklicnem in zasebnem življenju in se zavzema za spoštovanje človekovih pravic.

3.  Delovanje kluba je namenjeno splošnim koristim, je dobronamerno in ne-profitno. Med drugim klub posveča posebno skrb ostarelim, bolnim, slepim in nemočnim ljudem, varstvu otrok, mladine in družine. Klub v okviru svojih možnosti in angažiranja svojih članov sodeluje pri skrbi za znanost in kulturo, vzgojo, poklicno izobraževanje, zdravstvo, ekologijo, varstvo narave i.p.d..

4.  Posebej se klub zavzema za poglobitev prijateljskih stikov med narodi, za medsebojno sožitje narodov in za ohranitev trajnega miru.

5.   Klub spoštuje in se ravna po pravilih slovenskega prava in mednarodnih pravilih mednarodne nevladne zveze društev Lions international.

Za dosego teh izključno humanitarnih ciljev:

- organizira klub v okviru svoje dejavnosti različne humanitarne prireditve, prodaje in aukcije umetniških in drugih del ter tako pridobiva sredstva izključno namenjena za pomoč bolnim, nemočnim ter invalidom ter pomoči potrebnim,

- organizira in motivira svoje člane za pridobivanje sponzorjev in donatorjev za pridobivanje sredstev, namenjenih izključno za humanitarno dejavnost,

- organizira druženje članov, njihovo izobraževanje in usposabljanje za uresničevanje namenov in ciljev ter dejavnosti kluba

Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih klub doseže v okviru pridobitve dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in ciljev kluba. 

3. člen

Delovanje kluba je javno. Ožja javnost je zagotovljena z vabili in zapisniki, z izdajanjem internih obvestil in s tem, da so zapisniki sej organov kluba dostopni vsem članom.

Klub obvešča širšo javnost preko obvestil v sredstvih javnega obveščanja, preko interneta in s tiskovnimi konferencami. Na sestanke kluba se vabijo novinarji.

4. člen

Klub je ideološko, strankarsko, religiozno in nacionalno nevtralen.

III.           PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV, NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA, VČLANJEVANJE IN PRENEHANJE ČLANSTVA V DRUŠTVU, ZASTOPANJE DRUŠTVA

5. člen

Članstvo v klubu je prostovoljno.

Člani kluba so: aktivni člani, člani v mirovanju, častni člani, privilegirani člani, doživljenjski člani, izredni člani in pridruženi člani.

Aktivni član je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je moralno in etično vzorna in deluje na družbenem, kulturnem, znanstvenem, poslovnem ali javnem področju in uživa vsesplošen ugled in je sprejeta med člane kluba po postopku, določenem v tem statutu. Ima pravice in dolžnosti, določene v čl. 6 in 7 tega statuta.

Član v mirovanju je član, ki se zaradi odselitve ali zaradi zdravja oziroma drugega upravičenega razloga ni sposoben redno udeleževati klubskih sestankov in želi obdržati članstvo v klubu in ki mu vodstvo kluba želi podeliti ta status. Predsedstvo kluba vsakih šest mesecev preverja ta status. Član v mirovanju ne more biti funkcionar in nima pravice voliti v distriktu, na mednarodnih srečanjih in konvencijah. Plačuje članarino, ki jo določi klub in ki vključuje tudi distriktno in mednarodno članarino.

Častni član je oseba, ki ni član društva, se pa je izjemno izkazala v dobrobit družbe ali društva. Ta zanj plača vstopno, mednarodno in distriktno članarino, častni član pa lahko prisostvuje sestankom, vendar ni upravičen do nikakršnih privilegijev aktivnega članstva.

Privilegirani član je član kluba, ki je bil Lion že 15 let, pa se mora zaradi bolezni, betežnosti, starosti ali drugega opravičljivega razloga, ki ga sprejme vodstvo kluba, odreči svojemu aktivnemu statusu. Plačuje članarino, ki jo določi klub in ki obsega tudi distriktno in mednarodno članarino. Ima pravico voliti in je upravičen do vseh privilegijev članstva, razen pravice vodenja kluba, distrikta ali mednarodnega urada.

Doživljenjski član lahko postane vsak član kluba, ki je vzdrževal aktivno članstvo kot Lion 20 ali več leti in je izjemno deloval v klubu, družbi ali združenju Lions klubov ali vsak član kluba, ki je aktiven 15 let ali več in je star vsaj 70 let, ali vsak član kluba, ki je resno bolan. O odobritvi doživljenjskega članstva odloča na predlog kluba in po plačilu predpisanega zneska (300 USD ali tolarska protivrednost, ki nadomesti vse prihodnje članarine mednarodni zvezi društev Lions klubov) mednarodni svet direktorjev (International Board of Directors) mednarodne nevladne zveze društev Lions international in ima iste pravice in dolžnosti kot redni člani. Plačati more tudi pravično odmerjeno klubsko članarino. Uživa vse privilegije aktivnih članov, vse dokler izpolnjuje vse dolžnosti. Dosmrtni član pripadajočih Lions klubov postane tudi vsak mednarodni predsednik po upokojitvi. Če se preseli ali sprejme povabilo drugega Lions kluba, avtomatično postane dosmrtni član tega kluba.

Izredni član je član, ki obdrži svoje prvotno članstvo v drugem Lions klubu, zadrži pa svoje prebivališče ali pa je zaposlen na območju druge klubski skupnosti. Ta status podeljuje, s povabilom, predsedstvo kluba in ga preverja vsako leto. Izredni član se ne priglasi k članstvu ali aktivnostim. Lahko odloča o klubskih zadevah na sestankih, na katerih je osebno prisoten, toda ne more predstavljati društva, niti ne more biti njegov delegat na distriktu ali na mednarodnih konvencijah. Mednarodno in distriktno članarino plača v klubu, v katerem je aktivni član, Lions klubu »IME KLUBA« pa plača primerno članarino.

Pridruženi član je kvaliteten posameznik skupnosti, ki na splošno ni sposoben polno sodelovati kot aktiven član kluba, želi pa podpirati klub in njegove iniciative pri pomoči skupnosti in hoče sodelovati s klubom. Ima pravico odločati o klubskih zadevah, ne more pa osebno predstavljati kluba kot delegat na distriktu ali na mednarodnih konvencijah. Nima pravice voditi kluba, distrikta ali mednarodnega urada. Plačevati mora distriktno, mednarodno in klubsko članarino, slednjo določi predsedstvo kluba.

Nihče ne more biti istočasno član, razen častni ali izredni, v več Lions klubih, prav tako ne more biti nihče istočasno član, razen častni, v Lions klubu in še v drugem klubu podobnega značaja.

Člani kluba so lahko pod enakimi pogoji tudi tuji državljani.

6. člen

Pravice aktivnih članov so:

1.  sooblikovati program kluba,

2.  voliti in biti izvoljen v organe kluba,

3.   udeleževati se sej organov kluba brez pravice odločanja, če ni član organa,

4.  biti seznanjen z vsemi listinami, ki se nanašajo na delo kluba in

5.  predlagati teme srečanj.

7. člen

Dolžnosti članov:

1.  da se zavzemajo za cilje kluba,

2.  da se udeležujejo klubskih prireditev,

3.  da ravnajo v skladu s pravili kluba,

4.  da redno poravnajo članarino in morebitne druge prispevke in

5.  da ne ravnajo v nasprotju z interesi kluba in njegovih članov.

8. člen

Vsak član kluba lahko predsedniku predlaga kandidata , ki je po njegovem mnenju primeren za sprejem v članstvo. Predsednik posreduje predlog predsedstvu in komisiji za sprejem novih članov, ki morata predlog preučiti in se o predlogu izjasniti. V primeru pozitivnega mnenja, 10 dni pred sprejemom novega člana v klub, o tem predsednik pisno obvesti vse člana, nato pa predlaga novega člana za sprejem. O sprejemu se glasuje tajno, v kolikor zbor članstva ne odloči, da se glasuje javno.Za sprejem je potrebno 9/10 glasov na zboru prisotnih članov,pri čemet lahko zbor veljavno sklepa le, če je na zboru prisotnih 2/3 rednih članov.

Vse tiste, ki se iz opravičenih razlogov ne morejo osebno udeležiti glasovanja, predsednik pozove, da pisno glasujejo o sprejemu predlaganega kandidata za sprejem v klub. To morajo storiti tako, da na ovojnici, ki jo pošljejo po pošti ali izročijo kateremu od članov kluba navedejo svoje ime  in priimek s podpisom , v to ovojnico pa vložijo zapečateno glasovnico. Tako oddani glasovi, ki bodo sprejeti do začetka zbora, na katerem bo potekalo glasovanje o novem članu, se štejejo med glasove prisotnih članov

Sprejeti kandidat se povabi na naslednji zbor, kjer podpiše pristopno izjavo.

9. člen

Enako kot v členu 8 se postopa, kadar predlog za sprejem predloži član drugega Lions kluba.

Predlogu za prestop iz drugega Lions kluba je treba priložiti potrdilo prejšnjega kluba, po katerem je prestopajoči član izpolnil vse obveznosti do svojega prejšnjega kluba.

10. člen

Vsak član lahko, v kolikor je izpolnil svoje obveznosti do kluba, ob koncu društvenega leta izstopi. Izjavo o izstopu je treba pismeno predložiti predsedniku tri mesece pred zaključkom klubskega leta.

11. člen

Predsedstvo po predhodnem obvestilu črta člana v naslednjih primerih:

1.   če brez zadovoljivega opravičila ne prisostvuje več kot štirim zaporednim zborom,

2.  če tekom klubskega leta ni obiskal najmanj tretjino zborov, ne da bi imel utemeljene razloge in

3.  če kljub pismenemu opominu po preteku 30 dni ne poravna finančnih obveznosti.

12. člen

Častno razsodišče lahko člana izključi v naslednjih primerih:

·    če je bil zaradi nečastnega dejanja kazensko obsojen in

·    če obnašanje in ravnanje člana ni moralno primerno in

·    če krši pravila in načela kluba ali kodeks lionistične etike.

13. člen

Proti sklepu o izključitvi in črtanju je možno v tridesetih dneh vložiti pritožbo na skupščino kluba.

Skupščina s tričetrtinsko večino prisotnih članov sprejme dokončno odločitev.

Skupščina pred odločanjem praviloma posluša člana, o katerem odloča.

Člani, ki izstopijo ali so bili izključeni, izgubijo društvene pravice, dolgujejo pa letni prispevek za tekoče društveno leto.

14. člen

Klub zastopa in ga predstavlja predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik po rangu. Predsednik kluba je hkrati predsednik predsedstva in ga izvoli skupščina za dobo enega leta. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s Pravili kluba in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in predsedstvu kluba.

IV.            FINANČNO POSLOVANJE IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI KLUBA

15. člen

Klub ima svoj transakcijski račun.

Klub vodi poslovne knjige in pripravlja letna poročila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Klub vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva v skladu s točko 33.11 Slovenskih računovodskih standardov.

Zakladnik je odgovoren za vodenje poslovnih knjig in izdelavo finančnih poročil, v skladu z zakonodajo in previli kluba.

Zakladnik vodi blagajno kluba in je pooblaščen za izvajanje transakcij na transakcijskem računu kluba, na podlagi sklepov predsednika. V primeru daljše odsotnosti zakladnika ali nezmožnosti izvrševanja nalogov, se pooblastila in odgovornost prenesejo na tajnika kluba. Mandat zakladnika traja dve leti.

Knjigovodske listine podpisujeta  predsednik in zakladnik ali tajnik v primeru odsotnosti zakladnika in prvi podpredsednik v primeru odsotnosti predsednika.

16. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženje društva med njegove člane je nična. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo poročilo o poslovanju, ki mora biti predloženo organizaciji pristojni za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.

Finančno materialno poslovanje kluba je javno in ima vsak član pravico vpogleda v to poslovanje ter pravico vpogleda v dokumentacijo o finančnem in materialnem poslovanju.

17. člen

Klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:

pristojbine, članarine, prispevkov donatorjev, dohodki iz lastnih dejavnosti in iz naslova materialnih pravic javnih sredstev volil in darila iz drugih virov.

18. člen

Vsak aktivni član kluba plačuje:

pristopnino v višini, ki se vsako leto določi na oktobrski skupščini in ki jo je treba plačati ob sprejemu v članstvo kluba, vanjo pa je vštet tudi prispevek za Lions klub International in letno članarino, ki jo na začetku klubskega leta določi skupščina.

Letna članarina se lahko plačuje v dveh ali štirih obrokih.

19. člen

Klub odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Člani za obveznosti kluba ne odgovarjajo. Te se izključno pokrivajo z društvenim premoženjem.

V.               ORGANI KLUBA

20. člen

Organi kluba so:

skupščina, zbori, predsedstvo, nadzorni odbor, komisija za sprejem novih članov, častno razsodišče in komisija za področje socialnega varstva.

21. člen 

Skupščina je najvišji organ kluba in jo sestavljajo vsi člani kluba. Praviloma se skliče aprila in oktobra ter v izrednih primerih, kadar se predsedstvu sklic zdi potreben, kadar vsaj petina članov pismeno zahteva od predsednika njen sklic, ali ko to zahteva nadzorni odbor. Predsedstvo je dolžno sklicati izredno skupščino v roku 45 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsedstvo izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z gradivom vsem članom kluba. Izredna skupščina sklepa le o zadevah zaradi katerih je bila sklicana.

Skupščina je sklepčna, če sta prisotni najmanj dve tretjini aktivnih članov.

Sklepe sprejema z relativno večino prisotnih članov, v kolikor do določene ure ni dosežena sklepčnost, se lahko zasedanje skupščine preloži za pol ure in je v tem primeru sklepčna, če je prisotnih deset članov, če je bilo že v vabilu za sklic skupščine opozorjeno na to možnost. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

22. člen

Skupščina sprejema sklepe o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na klubsko življenje in njegov razvoj predvsem pa:

- sprejema in dopolnjuje ta pravila in druge splošne akte,

- sprejema programske usmeritve in poročila o njihovem izvrševanju,

- sprejema poročila o delu organov,

- potrjuje zaključni račun za preteklo obdobje in finančni načrt za prihodnje

  obdobje,

- voli in razrešuje predsednika, podpredsednike, zakladnika in tajnika kluba,

- voli in razrešuje nadzorni odbor, komisijo za sprejem novih članov, častno

  razsodišče in druge odbore za posebne naloge,

-     odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva, častnega razsodišča   in drugih  odborov in komisij, 

-     odloča o nakupu, obremenitvah in prodaji nepremičnin,

- odloča o prenehanju delovanja kluba.

23. člen

Zbori so redna srečanja članov kluba, ki so najmanj dvakrat mesečno, ob uri in na dan, ki sta določena z internim aktom kluba.

Zbor daje usmeritve in spremlja delo predsedstva kluba-

Obveznost članov je, da redno prihajajo na zbore oziroma, da se predhodno opravičijo. Člani drugih Lions klubov se lahko udeležujejo zborov.

Zbor lahko z izjemo v 21.  členu izrecno navedenih primerih, odloča o vseh vprašenjih iz pristojnosti skupščine, če je na zboru prisotna 1/2 vseh članov.Sklepe sprejema,kadar ni drugače določeno z 2/3 večino prisotnih članov.

 Vsako četrtletje se lahko priredi zbor, kateremu prisostvujejo družinski člani, ki pa nimajo pravice odločanja.

24. člen

Predsedstvo je izvršni organ kluba. Sestavljajo ga: predsednik, neposredni prejšnji predsednik, podpredsedniki, tajnik, zakladnik.

 Mandat podpredsednikov je eno leto.

 Za svoje delo je predsedstvo odgovorno skupščini.

 Predsedstvo je sklepčno, če je navzočih več kot polovica članov in odloča z absolutno večino navzočih. 

25. člen

Predsedstvo vodi tekoče posle društva, v kolikor niso v pristojnosti skupščine ali posebne komisije, ki jo imenuje skupščina, predvsem pa:

- sklicuje skupščino, predlaga dnevni red in pripravlja gradiva za skupščino,

- izvaja naloge iz letnega programa dela in spremlja njihovo uresničevanje,

- pripravlja predloge splošnih aktov kluba,

- pripravlja predlog finančnega načrta, programa dela ter zaključnega računa,

- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,

- upravlja s premoženjem kluba

- imenuje komisije,

- oblikuje predloge za priznanja in nagrade ter

- opravlja vse druge naloge, ki niso v izrecni pristojnosti drugih organov kluba.

Pismena obvestila kluba podpisuje predsednik ali podpredsednik skupaj s še enim članom predsedstva. Obvestila društev se pošiljajo po navadni ali elektronski pošti na zadnji znani naslov. Predsedstvo lahko imenuje posebne komisije in nanje prenaša pooblastila v posameznih zadevah. Komisije imajo po tri člane – predsednika in dva člana.

26. člen

Predsednik vodi seje predsedstva, zasedanja skupščin in zborov. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik po rangu. Predsednik ima pravico glasovanja in je njegov glas odločilen, v kolikor ne pride do večine.

Tajnik sestavlja zapisnike, pošilja vabila, vodi korespondenco, vodi evidenco udeležbe na zborih in skupščinah in odgovarja za arhiv društva. Mandat tajnika traja dve leti.

27. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Mandat članov nadzornega odbora je eno leto in se lahko ponovi. Nadzorni odbor nadzira delo organov društva in finančno ter materialno poslovanje. Nadzorni odbor na redni skupščini predloži pismeno poročilo o finančnem poslovanju v preteklem letu. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzoča večina njegovih člani. Posamezen sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov odbora.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani predsedstva, lahko pa sodelujejo na sejah predsedstva, vendar ne morejo odločati.

28. člen

V komisiji za sprejem novih članov so trije člani društva. Njihov mandat je dve leti in se lahko ponovno ponovi. Ne smejo biti člani predsedstva, odločajo z večino vseh članov.

29. člen

Častno razsodišče je pristojno za razsojo sporov med člani, odločanje o kršenju statuta, nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, neizvrševanje sklepov organov društva in dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. Vsi člani kluba so dolžni upoštevati sprejete sklepe. Pritožbe zoper sklepe častnega razsodišča rešuje skupščina.

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina. Njihov mandat traja dve leti. Za svoje delo je odgovorno skupščini. Častno razsodišče je sklepčno, če so navzoči vsi člani in odloča z večino glasov.

Častno razsodišče po  izvedenem postopku, izreče sledeče ukrepe:

opomin, javni opomin in izključitev.

30. člen

Komisija za področje socialnega skrbstva,je kot strokovna komisija posvetovalno telo, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki  s področja socialnega varstva. Komisija sestavljajo priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva.Komisija pripravlja programe, daje mnenja k programom, jih spremlja ter jih strokovno vodi.

Komisija je sestavljena iz treh članov , ki jih imenuje predsedstvo kluba.njihov mandat traja eno leto in so lahko ponovno imenovani.

 Skupščina lahko izvoli tudi druge odbore za izvedbo posameznih nalog in ob izvolitvi določi tudi njihove pristojnosti. Mandat članov v organih kluba traja eno leto.  Po izteku te dobe je ista oseba lahko ponovno izvoljena. Organi, ki jih voli skupščina, so za svoje delo odgovorni skupščini. Izvoljeni člani so lahko odpoklicani s strani organa, ki jih je izvolil.

31. člen

Statut sprejme skupščina kluba z dvotretjinsko večino navzočih članov. Za vse spremembe in dopolnitve je potreben enak postopek kot za sprejem.

Spremembe in dopolnite statuta lahko predlaga predsedstvo ali ena tretjina članov kluba. Pismena predloge sprememb je potrebno poslati vsem članom društva z vabilom za sklic skupščine.

VI.           PRENEHANJE KLUBA

32. člen

Klub preneha z delovanjem:

če se tako na skupščini odločita dve tretjine vseh članov, po samem zakonu ali odločbi pristojnega upravnega organa za notranje zadeve če se spoji z drugim društvom ali pripoji k drugem društvu, tak sklep sprejme skupščina z dvotretjinsko večino navzočih članov.

V primeru prenehanja delovanja kluba odloči skupščina z večino glasov navzočih članov  o tem, kateremu po dejavnosti sorodnemu klubu se nameni premoženje kluba. V primeru, če tak sklep ni sprejet, prevzame premoženje kluba Zveza Lions Klubov, distrikt 129 Slovenija.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Premoženje kluba v nobenem primeru ne more preiti v last članov.

V primeru spojitve ali pripojitve preide premoženja kluba na pravnega naslednika društva.

VII.        KONČNE DOLOČBE    

33. člen

 V vseh primerih, ki jih ne ureja ta pravila, se smiselno uporabljajo določila aktov International association of Lions Clubs, v kolikor niso v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

Lions klub Vogrsko je bil ustanovlen s podpisom pravil dne 12.6.1996. Ta pravila je sprejela skupščina kluba dne 4.4.2005 in veljajo od potrditve pristojnega upravnega organa dalje.

 

Vogrsko 20.4.2015

 Predsednik:

 Radovan Pušnar